คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ประวัติคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

โดย คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

01/01/2023

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น และมีศูนย์การศึกษา 1 ศูนย์ที่ อำเภอพล ซึ่งห่างจากที่ตั้งหลักประมาณ 75 กิโลเมตร

แรกเริ่มด้วยความคิดและปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้ได้รับรางวัล รามอนแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างทางเลือกใหม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ และสร้างทางเลือกใหม่ของนักเรียนนักศึกษา จึงกำหนดโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประชุมอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยนำความเห็นเสนอต่อนายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) ให้ออกใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยตามประกาศที่ 3/2542 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542

ต่อมาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีมติในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัย ครั้ง 1/2543 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2543 ให้ย้ายสถานที่ตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจากอำเภอพล มายังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ คือ เลขที่ 179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 เมษายน 2544[1] และเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา

ในปีการศึกษา 2562 ได้เปิดรับนักศึกษาที่ศูนย์พลเป็นรุ่นแรก และเปิดสอน1สาขาวิชาคือสาขาวิชาการจัดการธุกิจค้าปลีก