คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

สาขาการจัดการธุรกิจการกีฬาคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

โดย คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

01/01/2023

เป็นการนำแนวคิดทางบริหารธุรกิจมาผสานกับคุณสมบัติเฉพาะของการกีฬาและประสบการณ์ในทุกบริบทของผู้บริหาร เพื่อให้ได้วิธีการที่ดีที่สุด สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามความคาดหวังในระดับสูงคำว่าผู้บริหารในที่นี้มิได้หมายถึง รัฐมนตรี ฯหรือนายกสมาคมกีฬาหรือผู้จัดการทีมกีฬาเท่านั้น ครูพลศึกษาและครูผู้ทำทีมกีฬาก็จัดเป็นผู้บริหารทีมกีฬาในโรงเรียน กล่าวคือ เป็นทั้งผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน จัดหาผู้สนับสนุนและที่สำคัญเป็นผู้สรรหา เยาวชนที่มีความสามารถเชิงกีฬาเพื่อนำมาเจียระไนให้ได้นักกีฬาที่มีพรสวรรค์และสามารถปั้นไปสู่ดวงดาวได้ งานการบริหารและการจัดการการกีฬาจึงเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของบุคลากรในวงการกีฬาผู้บริหารผู้จัดการการกีฬาในปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องมีความรู้ ศึกษาพื้นฐานขององค์กรกีฬาอย่างละเอียด ความรู้ในสาขาการจัดการการกีฬา (Sport Management) การตลาดกีฬา (Sport Marketing) และการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Development) ทั้งแนวคิดและทฤษฎี เพื่อให้มีความ แม่นยำในความคิด (Ideas) ซึ่งจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative) เพื่อที่จะนำไปสู่ แนวทาง(Approaches)ที่เป็นระบบ (System) ประกอบกับความ มุ่งมั่นที่จำเป็นของปรัชญาการกีฬา เป็นพื้นฐานและคุณลักษณะสำคัญของการกีฬา