คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

โดย คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

01/01/2023

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของการค้าส่ง และปลีก มีมูลค่าเป็นอันดับสองของประเทศ ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,762,033 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเพิ่มจากร้อยละ 5.3 ในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 6.9 ในปี พ.ศ. 2560 แนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจในปี 2561 รวมไปถึงแนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจในปี 2561 ที่ต้องการพัฒนา SMEs ให้มีความเข้มแข็ง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยื่นให้กับผู้ประกอบการค้าปลีก จึงต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับธุรกิจค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ