คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

สาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

โดย คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

01/01/2023

สาขาการบัญชี (Accounting)

เรียนเกี่ยวกับตัวเลขการทำงบประมาณ, งบดุล, รูปแบบการทำบัญชีต่าง ๆ เช่น จัดการบันทึกรายการทางการค้าการบัญชีภาษีอากร , การบัญชีระหว่างประเทศ , การสอบบัญชี , ระบบสารสนเทศทางการบัญชี , เศรษฐศาสตร์ , การจัดการบัญชีและการตัดสินใจ , การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี , ข้อกำหนดทางกฎหมาย , การเงินขั้นสูง ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาหลัก ๆ ที่เราจะได้รับการฝึกฝนความรู้จากการเรียนในสาขาวิชานี้


อาชีพในอนาคต : นักบัญชี, นักบริหารภาษี, นักตรวจสอบบัญชี, ที่ปรึกษาทางบัญชี, ผู้สอบภาษี, ผู้วางระบบการเขียนโปรแกรมบัญชี, เจ้าหน้าที่ทางการเงิน เป็นต้น