คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

โดย คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

01/01/2023

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นับวันจะยิ่งมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น  โดยเฉพาะคนไทยเข้าถึงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้นทุกวัน  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้ที่จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถเติบโตได้หลากหลายแนวทาง แล้วแต่แนวคิดและความสามารถ  ความถนัด

รายละเอียดของสาขาวิชา

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ  สาขาที่เกี่ยวของกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผนวกกับธุรกิจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์  เช่น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อการใช้งาน   การเรียนรู้และทำความรู้จักกับภาษาโปรแกรมต่าง

สิ่งที่จะได้รับ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(Business Computer)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ สาขาที่เกี่ยวของกับการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์พบวกกับธุรกิจ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความสําคัญ กับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้ โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ต่าง ๆ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อการใช้งาน การเรียนรู้และท่าความรู้จักกับภาษาโปรแกรม
ต่าง ๆ เช่น C.HTML, XML, Java, JavaScript, PHP, Basic และอื่น ๆ ตลอดจนให้ความสําคัญกับเรื่อง ธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี และอื่น ๆ ทีเกียว ข้องกับธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงให้ความ สาคัญทั้งความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และธุรกิจไปพร้อมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดส่าหรับผู้เรียน เมื่อสําเร็จหลักสูตร
ตามที่กําาหนด สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ หรือเลือกประกอบอาชีพอิสระตามสายงานที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอมพิวเตอร์สาหรับเลี้ยงชีพ และเจริญเติบโตในโลกของอาชีพได้อย่างมั่นคง