กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจจัดอบรมพัฒนาเพิ่มทักษะด้านการพิมพ์ดีด
กิจกรรมเฮือนอีสานโบราณ